• Test #1

  From Avon@21:1/179 to All on Sun Nov 13 20:17:00 2016
  -----BEGIN PGP MESSAGE-----
  Version: GnuPG v1

  jA0EAgMCQ3GvTuL4p6VgybUY9itWipUGWTfA2ONzHU4hW27ClkQuLoZNODQbBvHi tpOTUBJ8trBgZppebFwXuaVX0erYWgdfImHNoPdYT9yYyCNYy2BN29wBbADQkl41 ucxiP2Obv13SYimRMRgLYg4P6M/s8aVZBmRLivPnev6lqvlqa4Dm8PHRFuLK3I5o GjfLhGVWH0vwnHXKhACZW/Wy6ZQjYfRqbSmbfkQGRWfj8S8Ic3dt/0oChGD20ftv
  4BUkEC3j
  =x2PY
  -----END PGP MESSAGE-----

  --- Mystic BBS v1.12 A31 (Raspberry Pi)
  * Origin: Cryptogenic Radix (21:1/179)
 • From Avon@21:1/179 to All on Sun Nov 13 20:17:00 2016
  -----BEGIN PGP MESSAGE-----
  Version: GnuPG v1

  jA0EAgMCQ3GvTuL4p6VgybUY9itWipUGWTfA2ONzHU4hW27ClkQuLoZNODQbBvHi tpOTUBJ8trBgZppebFwXuaVX0erYWgdfImHNoPdYT9yYyCNYy2BN29wBbADQkl41 ucxiP2Obv13SYimRMRgLYg4P6M/s8aVZBmRLivPnev6lqvlqa4Dm8PHRFuLK3I5o GjfLhGVWH0vwnHXKhACZW/Wy6ZQjYfRqbSmbfkQGRWfj8S8Ic3dt/0oChGD20ftv
  4BUkEC3j
  =x2PY
  -----END PGP MESSAGE-----

  --- Mystic BBS v1.12 A31 (Raspberry Pi)
  * Origin: Cryptogenic Radix (21:1/179)