• [ANSI] Unallocated Hackers Space

  From disconnex@21:4/187 to All on Wed Jul 19 23:47:24 2023
  갛께께께께께께께
  께께껐 uNALL0CATED hACKERS s
  PACE BBS nETW0RK eCH0MAiL 갛 複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複
  丙 白 栢栢栢栢栢栢 겨
  繃 栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢
  栢複複 栢 栢幡幡
  百査幡幡賞賽栢栢賽幡
  栢 複꾼
  複껐白 栢繃栢 複꾼 複
  白 複꾼白 倂 賽 複
  白 複같栢栢
  栢 斌 栢 賽 栢 栢繃栢 斌賽昉
  斌賽昉 賽 昉 겡 複 斌
  三 泗견 栢
  方같方껐
  같겡갛
  겡겡겡겡繃
  갛겡 겡
  갛겡 栢
  겡겡겡겡
  겡栢昉겡겡栢
  껐方 겡
  굅굅굅굅굅굇
  굅굅斌긋굅굇
  굅繃갚갚갚갚갚
  갚갚 斌긋굅
  갚갚 갚갚
  갚갚갚갚껑
  갛굉昉굉께굉
  껑께껑꾼껑繃굉
  昉굉갛굉昉굉
  껑께껑껐껑꾼껑
  殯굉昉굉殯굉昉굉
  갛굉昉方昉方昉
  겡꾼겡꾼겡꾼겡꿇殯方昉方昉
  겡꾼겡꾼겡꾼겡꾼겡꾼겡꾼겡꾼
  昉方昉方昉栢栢꾼栢글
  方栢旁栢昉栢旁栢繃
  栢글栢꾼栢꾼栢꾼栢꾼栢꾼栢글
  栢꾼栢꾼栢꾼栢꾼栢꾼栢査栢
  昉꿉栢껐栢께査栢
  꿇꾼꿇査께査栢昉
  査栢昉께査栢昉艀査
  栢께 査栢께 査栢께
  泗兵꿉膚兵
  겨께 泗兵꿉
  긁꿇梭껑泗
  兵꿉 泗兵꿉 泗
  兵꿉方泗兵꿉 泗
  兵꿉 泗兵꿉꿉
  께 께꾼 께껐견께꿉白께繃께같三께 같
  三께煞 견께꿉꾼 三께煞 三께 같三께껐兵
  꿀 複께複 複께
  꿀 複께 兵께複
  複께 複께 兵께複
  兵꿀 複께 複께
  栢 栢朋栢栢百栢栢百
  栢 栢 栢栢 栢栢栢 栢
  栢 栢栢 栢栢栢 栢栢栢 栢栢 栢栢百
  栢百栢艀꿉三
  艀꿉賽艀꾼
  께艀꿀複艀꿉三
  꿇께複 百栢
  께賽께 께賽께 께賽
  艀꿀複艀께께꿇
  같같같腑겨複腑같견
  覆같賽塞같같賞
  賽같百 三꿀 같같겨
  같같같 같栢百같賽
  腑견煞격같賽같
  鵬같같 같霜같
  같같 같霜같 같같輹白
  같 같賽 腑견
  같 煞같격煞같
  腑겨丙격賽複賽
  賽賽 賽白賽 賽賽 賽 賽 賽賽 死
  같같 賽複蔔鵬霜輻塞 賽
  賽 賽賽鵬賞幡賞複栢複白複複白
  栢複白複複白蔔白蔔複複蔔鵬賽 白蔔栢栢複栢複白複複白複複 白蔔白蔔栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢複複蔔栢栢C:\filth>
  del *.* /y 賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽 賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽
  nETW0RK c00RDiNAT0R: dISC0NNEX
  께께께께께께께께께께께께께께께께께께께께껐

  --- Mystic BBS v1.12 A48 (Linux/64)
  * Origin: Operation Ivy (21:4/187)